ประโยชน์และคุณค่าของการออกกําลังกาย

Sharing is caring!

                       การออกกำลังกาย คือ การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและทางด้านจิตใจในบางส่วน  ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชีววิทยาในร่างกายในหลายด้าน และการออกกําลังกายสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและมีผลดีต่อจิตใจ สังคม ดังต่อไปนี้


2.1 ประโยชน์ของการออกกําลังกายที่มีผลทางด้านร่างกาย
            1.  ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด  การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เป็นการเพิ่มปริมาณของเลือดให้ร่างกาย  ช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เปราะมีความยืดหยุ่นดี  เพิ่มปริมาณการนําออกซิเจนในเส้นเลือด  เพิ่มประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ  การแลกเปลี่ยนก๊าซในหลอดเลือดแดง  เพิ่มความจุของหลอดเลือด  
            2. ระบบหายใจ  การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทําให้ทรวงอกขยายใหญ่ กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่หายใจมีความแข็งแรงทํางานได้ดีขึ้น ทําให้ปริมาณอากาศที่หายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น   
            3. ระบบภูมิคุ้มกันและสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง  การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ทําให้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลที่ผิดปกติได้และเพิ่มการไหลเวียนของเม็ดเลือดขาวชนิดโคไซด์  ลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์  ช่วยลดการเกิดมะเร็งลําไส้
            4. ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหาร การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตมีการหลั่งฮอร์โมนอีปิเนฟรีน และนออีปิเนฟรีนมีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงสรีรภาพ คือ หัวใจจะเต้นถี่และแรงขึ้น เลือดไปสู่ทางลัดที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงมากๆ 
           5. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทําให้กระดูก  กระดูกอ่อนและข้อต่างๆ แข็งแรงขึ้น ได้แก่ กล้ามเนื้อ  เอ็นจะมีความสามารถในการยืดและหดตัวได้ดี  ข้อต่อจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ 
           6. ระบบประสาท การออกกําลังกายอย่างสม่ำาเสมอทําให้การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีการสั่งงานให้กล้ามเนื้อต่างๆ ทํางานประสานกันได้ดี และยังทําให้อวัยวะ ต่างๆที่ควบคุมด้วยประสาทอัตโนมัติทํางานได้ดี 
         7. ระบบทางเดินอาหาร  การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอาการท้องผูกเพราะขณะที่มีการออกกําลังกายอาหารจะผ่านทางเดินลําไส้ค่อนข้างเร็ว และทําให้ร่างกายมีการปล่อยสารแมกนีเซียมออกมาในลําไส้  

2.2 ประโยชน์ของการออกกําลังกายที่มีผลทางด้านจิตใจและสังคม
           การออกกําลังกายนอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ดังที่กล่าวมาแล้วยังมีประโยชน์  ต่อจิตใจและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีผลให้ร่างกายเกิดการหลั่งสารจากต่อมใต้สมองที่ เรียกว่า เอ็นดอร์ฟีน  ซึ่งสารตัวนี้จะมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน มีผลทําให้ลดอาการ เศร้าซึม  ลดความวิตกกังวล และการออกกําลังกายทําให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซื่องซึม

นอกจากนี้การออกกําลังกายยังเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง มีอัตมโนทัศน์ที่ดีต่อตัวเองและมีความโน้มเอียงที่มี พฤติกรรมอื่นๆ ในทางที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะการละเว้นหรือลดการใช้สารเสพติด เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น  การออกกําลังกายทําให้แบบแผนการนอนหลับดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่หลับจากความเครียด การออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ จะทําให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นํา  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Please follow and like us: